MicroSoft Advanced Excel Training in Malayalam | മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സൽ ട്രെയിനിംഗ് മലയാളത്തിൽ - Online & Classroom Training Courses and Certification
Home » Other Courses India » MicroSoft Advanced Excel Training in Malayalam | മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സൽ ട്രെയിനിംഗ് മലയാളത്തിൽ

MicroSoft Advanced Excel Training in Malayalam | മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സൽ ട്രെയിനിംഗ് മലയാളത്തിൽ

(5.0) 6577 Ratings 6789Learners

Live Instructor LED Online Training

Learn from Certified Experts

 • If you are Malayalam speaker. This course will help you to learn MicroSoft Advanced Excel in Malayalam . MicroSoft Advanced Excel becomes easy with Malayalam .
 • Beginner & Advanced level Classes.
 • Hands-On Learning in MicroSoft Advanced Excel.
 • Best Practice for interview Preparation Techniques in MicroSoft Advanced Excel.
 • Lifetime Access for Student’s Portal, Study Materials, Videos & Top MNC Interview Question.
 • Affordable Fees with Best curriculum Designed by Industrial MicroSoft Advanced Excel Expert.
 • Delivered by 9+ years of MicroSoft Advanced Excel Certified Expert | 12402+ Students Trained & 350+ Recruiting Clients.
 • Next MicroSoft Advanced Excel Batch to Begin this week – Enroll Your Name Now!

advance ms excel acte

Price

INR14000

INR 10000

Price

INR 16000

INR 12000

Have Queries? Ask our Experts

+91-7669 100 251

Available 24x7 for your queries

Upcoming Batches

24-Jun-2024
Mon-Fri

Weekdays Regular

08:00 AM & 10:00 AM Batches

(Class 1Hr - 1:30Hrs) / Per Session

19-Jun-2024
Mon-Fri

Weekdays Regular

08:00 AM & 10:00 AM Batches

(Class 1Hr - 1:30Hrs) / Per Session

22-Jun-2024
Sat,Sun

Weekend Regular

(10:00 AM - 01:30 PM)

(Class 3hr - 3:30Hrs) / Per Session

22-Jun-2024
Sat,Sun

Weekend Fasttrack

(09:00 AM - 02:00 PM)

(Class 4:30Hr - 5:00Hrs) / Per Session

Hear it from our Graduate

Have Cracked Their Dream Job in Top MNC Companies

വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കുക, പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പരിശീലനം നേടുക, ഐടി കമ്പനിയിൽ സ്ഥാനം നേടുക

 • കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിലെ അഭിമുഖങ്ങൾക്കും ഓഫർ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റുകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു
 • ബി. ടെക്, ബി‌ഇ, ബി‌എസ്‌സി എന്നിവയിൽ 0 - 3 വർഷത്തെ പരിചയവും ബിരുദവും ഉള്ള ബിരുദധാരികൾക്ക് അനുയോജ്യം. ഐടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രസക്തൻ
 • നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡ്വാൻസ് ടൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുക മാത്രമല്ല, വ്യവസായത്തിലെ മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളായ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, സോഫ്റ്റ്സ്കിൽസ് എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യും
 • പരിചയസമ്പന്നരായ പരിശീലകരും ലാബ് സൗകര്യവും
 • റെക്കോണൈസ്ഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • കോർപ്പറേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് റിക്രൂട്ടിംഗ് പങ്കാളിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയുള്ള ശരിയായ വിദഗ്ദ്ധരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു
 • പുനരാരംഭിക്കുക & അഭിമുഖങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ പിന്തുണ
 • Concepts: Vlookup. Vlookup is the power tool every Excel user should know, PivotTables, PivotChart, Flash Fill, Quick Analysis, Power View, Conditional Formatting, Transposing columns into rows (and vice versa)
 • വെറും 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 4 ലക്ഷം വരെ ജോലി നേടുന്ന വിപുലമായ എക്‌സൽ കോഴ്‌സുമായി നിങ്ങളുടെ കരിയർ ആരംഭിക്കുക!
 • Classroom Batch Training
 • One To One Training
 • Online Training
 • Customized Training
 • Enroll Now

About MicroSoft Advanced Excel Classroom and online Training course in Malayalam

Microsoft Advanced Excel is the spreadsheet application in the Microsoft Office suite. And it does so much more than just tally numbers – you can easily organize, visualize, and discover insights from your data with Excel. Whether you’re just learning how to create spreadsheets or you need to perform advanced data analysis with functions, our training will get you up and running comfortably.

Benefits

Microsoft Advanced Excel is a vital tool for speeding up productivity and allowing workers to be more efficient when dealing with large amounts of data and calculations. Visualize, manipulate, and evaluate the data.Create equations that can allow you to provide more data on vital company functions, such as workflow, project efficiency, financial projections and budgets, and even inventory levels and usage.

Most Job Oriented MS Advanced Excel Topics Covered
 • Basics of Excel

  Working with Functions

  Data Validations

 • Working with Templates

  Sorting and Filtering Data

  Working with Reports

 • More Functions, Formatting

  Macros, WhatIf Analysis

  Charts & New Features of Excel

Nowadays in the ardent work environment, companies need to adjust to the low-cost efficient mechanism, managing data of businesses, daily transactions and so on. In the preceding situation, Excel helps us in sorting data, doing a calculation with the desirable result. By utilizing Excel our time will save and it makes our work easy. This great application can be learned by Kids, Housewives, Professionals and so on. There is demand for qualified professional in job markets. Students can work in offices and MNC companies. After completing the excel training you will get job opportunities in different sectors.Most of the person did not know more about advanced Excel. Learning MS Excel skills will open doors for data analysis, business analysis, MIS, etc. Career scope of advanced excel is excellent in the job market. Getting an advanced excel certification isn’t a difficult job, but it assists with profitable advancements in your career. This certification benefits you to establish your skills and getting recognized for your ability to work in Microsoft Excel platform.

The demand for Skilled MIS professionals is growing rapidly. Especially in India, the need for these abilities is on the hike and more MNC companies require professionals who can contribute to the world of analytics.Therefore, advanced excel skills will bring excellent job opportunities for you and you will be an outstanding candidate for your employers. Business organizations are looking for employees who are willing to study and have extensive analyzing skills. A proficient of Microsoft Excel means that you have awesome analyzing skills and you will be a strength of the company. Hence, you will get grand pay scales and good job opportunities.

As per the industry stats, most hiring is happening for the below roles:

 • Financial Analysts
 • Administrative Assistants
 • Retail Store Managers
 • Project Managers
 • Data Journalists/Analyst
 • Accountants
 • Metrics and Analytics Specialist
 • MIS Executive
 • Market Research Analyst
 • Big Data Engineer
 • Big Data Analytics Architect
 • Big Data Solution Architect and more

YES,if you are in the corporate sector, or educational sector or for that matter any other sector you must have a basic knowledge of MS Excel. And if you are certified in Advance Excel, you’ll always have the upper hand in Project Presentations, Demonstrations, etc. Advance Excel today is the need for great importance and taking in the skills of Advance Excel can lead you to stand out among a big crowd of people.

We are happy and proud to say that we have strong relationship with over 700+ small, mid-sized and MNCs. Many of these companies have openings for MicroSoft Advanced Excel.Moreover, we have a very active placement cell that provides 100% placement assistance to our students. The cell also contributes by training students in mock interviews and discussions even after the course completion.

 • Use advanced mathematical formulas and functions to perform complex analysis.
 • How to perform and use advanced mathematical functions for statistical analyses that will support key business decisions.
 • Use PivotTables to represent data and solve complex problems.
 • Use macros and VBA codes to improve interactivity.
 • Analyse huge amounts of data and uncover trends that will promote business and help achieve organizational goals.

There are no mandatory pre-requisites for taking this training.Basic knowledge of Excel will help candidates who wish to pursue this course.

YES,It doesn't require prior programming experience. IT only covers a wide range of software titles including date and time function, lookup and reference function, statistical and logical function, data validation and text function, pivot charts and tables, multidimensional analysis, advanced dashboard, etc.

Our courseware is designed to give a hands-on approach to the students in MicroSoft Advanced Excel. The course is made up of theoretical classes that teach the basics of each module followed by high-intensity practical sessions reflecting the current challenges and needs of the industry that will demand the student's time and commitment.

Yes,MS Excel has been around for a long time but is still among the most widely used spreadsheet applications used for simple calculations as well as calculating and representing complex mathematical functions. Whatever your choice of career, this tool will help you with basic reporting functions, data analysis and sharing of data. Pursue this course and use MS Excel to further your career.

 • Better Salary Aspects
 • Increase your Knowledge and Management Skills
 • Protects a significant amount of Time
 • You will have more value to employers

MicroSoft Advanced Excel is a vital area of many IT job roles and gaining the applicable expertise and passing MicroSoft Advanced Excel exams in this area will greatly enhance your employability.

Its better to select ACTE which comprises these below factors.

 • Appropriate training with well Equipped facilities.
 • Technical MicroSoft Advanced Excel certifications
 • Complete knowledge in the MicroSoft Advanced Excel
 • Technical theory
 • Mock Interviews

Top reasons to consider a career in MicroSoft Advanced Excel?

MicroSoft Advanced Excel Development is undoubtedly a promising career option. The field has the potential for continued growth in the years to come. MicroSoft Advanced Excel Developer is just not an in-demand role across multiple organizations, it’s also a well-paid role. Understanding more technologies is certainly a sure-fire way to future-proof your career as the digital landscape evolve.For those who are looking for a competitive, as well as a lucrative job, MicroSoft Advanced Excel Development is a smart and ideal career choice.

Here are a few reasons for you to pursue a career in MicroSoft Advanced Excel:

 • Hands-on engagement with the best-Engineering platform in human history.
 • A sense of mission and higher purpose
 • The emergence of agile Data Journalists/Analyst(MicroSoft Advanced Excel)
 • Enterprise applications are multiplatform/ lookup and reference function, statistical and logical function, data validation and text function, pivot charts and tables, multidimensional analysis, advanced dashboard
 • community support and training.
 • Build a lucrative career.

Benefits of getting advanced excel training

Here we listed some of the important benefits of getting advanced excel training.

1. You will have more value to employers

 • What does it mean is that when you choose for the Advanced Excel Training, you will get comfortable with the skills that not many people understand.
 • So you stand better among other individuals with comparable capabilities just like you.
 • Therefore, advanced excel skills will bring excellent job opportunities for you and you will be an outstanding candidate for your employers. Business organizations are looking for employees who are willing to study and have extensive analyzing skills.
 • A proficient of Microsoft Excel means that you have awesome analyzing skills and you will be a strength of the company.
 • Hence, you will get grand pay scales and good job opportunities.

2. Protects a significant amount of Time

 • If you are a small business person or a freelance worker, the advanced excel can assist you in saving a significant amount of time.
 • Managing and analyzing data on the right path with essential Excel skills needs a decent measure of time.
 • However, if you intend of all the complicated functions and practice of Microsoft Excel, then you can do the similar job in the least possible time.
 • Here, advanced excel training is thought to be quite useful for your business and your career as time is significant in the business world.

3. Increase your Knowledge and Management Skills

 • Advanced Excel training does not just mean that a person becomes an expert in excel.
 • But in the meantime, it also increases your knowledge and administration skills.
 • During the training period, you will get comfortable with the complicated functions which include cells formatting, macro, making use of the graphical representations in spreadsheets, financial complex formulas, etc.
 • A skilled professional in advanced excel is high-quality at arranging and analyzing data and thus in his advanced excel training.
 • He also gets excellent management skills inserting more power into his recommence.

4. Better Salary Aspects

 • If you are well-trained in ms excel, you don’t need to worry about the salaries.
 • Because ms excel in analytics is something which will never allow you to get worried about the wages.
 • Although, the small and large scale companies look forward to hiring skilled MIS professionals and provides a higher salary.
Show More

Key Features

ACTE Malayalam offers MicroSoft Advanced Excel Training in more than 27+ branches with expert trainers. Here are the key features,

 • 40 Hours Course Duration
 • 100% Job Oriented Training
 • Industry Expert Faculties
 • Free Demo Class Available
 • Completed 500+ Batches
 • Certification Guidance

Authorized Partners

ACTE TRAINING INSTITUTE PVT LTD is the unique Authorised Oracle Partner, Authorised Microsoft Partner, Authorised Pearson Vue Exam Center, Authorised PSI Exam Center, Authorised Partner Of AWS and National Institute of Education (nie) Singapore.

Curriculum

Syllabus of Microsoft Advanced Excel classroom and online training Course in Malayalam
Module 1: Overview of the Basics of Excel
 • Customizing common options in Excel
 • Absolute and relative cells
 • Protecting and un-protecting worksheets and cells
Module 2: Working with Functions
 • Writing conditional expressions (using IF)
 • Using logical functions (AND, OR, NOT)
 • Using lookup and reference functions (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX)
 • VlookUP with Exact Match, Approximate Match
 • Nested VlookUP with Exact Match
 • VlookUP with Tables, Dynamic Ranges
 • Nested VlookUP with Exact Match
 • Using VLookUP to consolidate Data from Multiple Sheets
Module 3: Data Validations
 • Specifying a valid range of values for a cell
 • Specifying a list of valid values for a cell
 • Specifying custom validations based on formula for a cell
Module 4: Working with Templates
 • Designing the structure of a template
 • Using templates for standardization of worksheets
Module 5: Sorting and Filtering Data
 • Sorting tables
 • Using multiple-level sorting
 • Using custom sorting
 • Filtering data for selected view (AutoFilter)
 • Using advanced filter options
Module 6: Working with Reports
 • Creating subtotals
 • Multiple-level subtotals
 • Creating Pivot tables
 • Formatting and customizing Pivot tables
 • Using advanced options of Pivot tables
 • Pivot charts
 • Consolidating data from multiple sheets and files using Pivot tables
 • Using external data sources
 • Using data consolidation feature to consolidate data
 • Show Value As ( % of Row, % of Column, Running Total, Compare with Specific Field)
 • Viewing Subtotal under Pivot
 • Creating Slicers ( Version 2010 & Above)
Module 7: More Functions
 • Date and time functions
 • Text functions
 • Database functions
 • Power Functions (CountIf, CountIFS, SumIF, SumIfS)
Module 8: Formatting
 • Using auto formatting option for worksheets
 • Using conditional formatting option for rows, columns and cells
Module 9: Macros
 • Relative & Absolute Macros
 • Editing Macro's
Module 10: WhatIf Analysis
 • Goal Seek
 • Data Tables
 • Scenario Manager
Module 11: Charts
 • Using Charts
 • Formatting Charts
 • Using 3D Graphs
 • Using Bar and Line Chart together
 • Using Secondary Axis in Graphs
 • Sharing Charts with PowerPoint / MS Word, Dynamically
 • (Data Modified in Excel, Chart would automatically get updated)
Module 12: New Features Of Excel
 • Sparklines, Inline Charts, data Charts
 • Overview of all the new features
Show More
Show Less
Need customized curriculum?

Hands-on Real Time MicroSoft Advanced Excel Projects

Project 1
Pixel Spreadsheet project

This Project is used to turn a digital photo into an Excel spreadsheet.

Project 2
My Dream Car Project

This project use Excel and its capabilities, to apply formulas and charts to a subject which they find fun and interesting, their dream car.

Our Top Hiring Partner for Placements

ACTE Malayalam offers placement opportunities as add-on to every student / professional who completed our classroom or online training. Some of our students are working in these companies listed below.

 • We are associated with top organizations like HCL, Wipro, Dell, Accenture, Google, CTS, TCS, IBM etc. It make us capable to place our students in top MNCs across the globe
 • We have separate student’s portals for placement, here you will get all the interview schedules and we notify you through Emails.
 • After completion of 70% MicroSoft Advanced Excel training course content, we will arrange the interview calls to students & prepare them to F2F interaction
 • MicroSoft Advanced Excel Trainers assist students in developing their resume matching the current industry needs
 • We have a dedicated Placement support team wing that assist students in securing placement according to their requirements
 • We will schedule Mock Exams and Mock Interviews to find out the GAP in Candidate Knowledge

Get Certified By MOS Excel & Industry Recognized ACTE Certificate

Acte Certification is Accredited by all major Global Companies around the world. We provide after completion of the theoretical and practical sessions to fresher's as well as corporate trainees.

Our certification at Acte is accredited worldwide. It increases the value of your resume and you can attain leading job posts with the help of this certification in leading MNC's of the world. The certification is only provided after successful completion of our training and practical based projects.

Complete Your Course

a downloadable Certificate in PDF format, immediately available to you when you complete your Course

Get Certified

a physical version of your officially branded and security-marked Certificate.

Get Certified

About Experienced MicroSoft Advanced Excel Trainer

 • Our MicroSoft Advanced Excel Training in Malayalam. Trainers are certified professionals with 7+ years of experience in their respective domain as well as they are currently working with Top MNCs.
 • As all Trainers are MicroSoft Advanced Excel domain working professionals so they are having many live projects, trainers will use these projects during training sessions.
 • All our Trainers are working with companies such as Cognizant, Dell, Infosys, IBM, L&T InfoTech, TCS, HCL Technologies, etc.
 • Trainers are also help candidates to get placed in their respective company by Employee Referral / Internal Hiring process.
 • Our trainers are industry-experts and subject specialists who have mastered on running applications providing Best MicroSoft Advanced Excel training to the students.
 • We have received various prestigious awards for MicroSoft Advanced Excel Training in Malayalam from recognized IT organizations.

MicroSoft Advanced Excel Course FAQs

Looking for better Discount Price?

Call now: +91 93833 99991 and know the exciting offers available for you!
 • ACTE is the Legend in offering placement to the students. Please visit our Placed Students List on our website
 • We have strong relationship with over 700+ Top MNCs like SAP, Oracle, Amazon, HCL, Wipro, Dell, Accenture, Google, CTS, TCS, IBM etc.
 • More than 3500+ students placed in last year in India & Globally
 • ACTE conducts development sessions including mock interviews, presentation skills to prepare students to face a challenging interview situation with ease.
 • 85% percent placement record
 • Our Placement Cell support you till you get placed in better MNC
 • Please Visit Your Student Portal | Here FREE lifetime Online Student Portal help you to access the Job Openings, Study Materials, Videos, Recorded Section & Top MNC interview Questions
  ACTE Gives Certificate For Completing A Course
 • Certification is Accredited by all major Global Companies
 • ACTE is the unique Authorized Oracle Partner, Authorized Microsoft Partner, Authorized Pearson Vue Exam Center, Authorized PSI Exam Center, Authorized Partner Of AWS and National Institute of Education (NIE) Singapore
 • The entire MicroSoft Advanced Excel training has been built around Real Time Implementation
 • You Get Hands-on Experience with Industry Projects, Hackathons & lab sessions which will help you to Build your Project Portfolio
 • GitHub repository and Showcase to Recruiters in Interviews & Get Placed
All the instructors at ACTE are practitioners from the Industry with minimum 9-12 yrs of relevant IT experience. They are subject matter experts and are trained by ACTE for providing an awesome learning experience.
No worries. ACTE assure that no one misses single lectures topics. We will reschedule the classes as per your convenience within the stipulated course duration with all such possibilities. If required you can even attend that topic with any other batches.
We offer this course in “Class Room, One to One Training, Fast Track, Customized Training & Online Training” mode. Through this way you won’t mess anything in your real-life schedule.

Why Should I Learn MicroSoft Advanced Excel Course At ACTE?

 • MicroSoft Advanced Excel Course in ACTE is designed & conducted by MicroSoft Advanced Excel experts with 10+ years of experience in the MicroSoft Advanced Excel domain
 • Only institution in India with the right blend of theory & practical sessions
 • In-depth Course coverage for 60+ Hours
 • More than 50,000+ students trust ACTE
 • Affordable fees keeping students and IT working professionals in mind
 • Course timings designed to suit working professionals and students
 • Interview tips and training
 • Resume building support
 • Real-time projects and case studies
Yes We Provide lifetime Access for Student’s Portal Study Materials, Videos & Top MNC Interview Question.
You will receive ACTE globally recognized course completion certification Along with National Institute of Education (NIE), Singapore.
We have been in the training field for close to a decade now. We set up our operations in the year 2009 by a group of IT veterans to offer world class IT training & we have trained over 50,000+ aspirants to well-employed IT professionals in various IT companies.
We at ACTE believe in giving individual attention to students so that they will be in a position to clarify all the doubts that arise in complex and difficult topics. Therefore, we restrict the size of each MicroSoft Advanced Excel batch to 5 or 6 members
Our courseware is designed to give a hands-on approach to the students in MicroSoft Advanced Excel. The course is made up of theoretical classes that teach the basics of each module followed by high-intensity practical sessions reflecting the current challenges and needs of the industry that will demand the students’ time and commitment.
You can contact our support number at +91 93800 99996 / Directly can do by ACTE.in's E-commerce payment system Login or directly walk-in to one of the ACTE branches in India
Show More
Request for Class Room & Online Training Quotation

   Job Opportunities in MS Excel

   More Than 35% Prefer MS Excel. MS Excel is One of the Most Popular and In-Demand Technologies in the Business World.

   Related Category Courses

   office training acte
   MicroSoft Office Training in Chennai

   Beginner & Advanced level Classes. Hands-On Learning in MicroSoft. Best Read more

   java master program acte
   Java Masters Program Training Course

   Beginner & Advanced level Classes. Hands-On Learning in Java. Best Read more

   blockchain training acte
   Blockchain Training in Chennai

   Beginner & Advanced level Classes. Hands-On Learning in Blockchain. Best Read more

   python training acte
   Python Training in Chennai

   Live Instructor LED Online Training Learn from Certified Experts Beginner Read more

   tally erp training acte
   Tally with GST Training in Chennai

   Beginner & Advanced level Classes. Hands-On Learning in Tally. Best Read more

   web designing training acte
   Web Designing Training in Chennai

   Live Instructor LED Online Training Learn from Certified Experts Beginner Read more

   designing animation training acte
   Designing & Animation Training in Chennai

   Beginner & Advanced level Classes. Hands-On Learning in Designing & Read more